„Přes pochopení svých potřeb se učíme rozumět okolí."

mediátorka, mentorka, lektorka, koučka, supervizorka
Ve všech svých rolích pracuji na zplnomocňování klientů k tomu, aby byli schopni rozhodnout se sami za sebe v práci, v životě, individuálně, v páru, v týmu.
Společně hledáme, co funguje a měníme, co nefunguje.

Koučink

Jako koučka dovedu vytvořit bezpečné a důvěrné prostředí pro Vaše uvažování nad tím, co byste chtěli v životě, ať už osobním nebo pracovním změnit.

Budu se s Vámi zaměřovat na řešení Vaší situace, budu Vám klást otázky, které byste si patrně sami nepoložili. I šachy lze hrát sám se sebou, ale nepřekvapíte se. A to je právě na koučinku to kouzelné, že rozšiřuje prostor pro uvědomění, a někdy zdánlivý detail může způsobit ve Vašem životě velkou změnu. Každý z nás totiž vidí jenom určitou část reality a kouč může svými otázkami tuto realitu rozšířit.

Frekvence setkání je cca 1x za 14 dní až za 3 týdny. Nabízím i setkání online prostřednictvím platformy Zoom nebo Google Meet.

Supervize

Ve svém přístupu k supervizi vycházím ze systemického výcviku. Z ostatních oblastí mého profesního života vím, že zabývat se dlouhodobě tím co nefunguje, může lidi uvádět do daleko větší beznaděje. Proto se v mém pojetí supervize zaměřuji na řešení, a záblesky funkčních momentů, které mohou přinést právě možné řešení.

Supervizor je pro mě průvodcem, který pomáhá supervidovanému jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, nacházet nová řešení problematických situací. Může se zaměřit na prohloubení prožívání pracovních situací. Může rozšiřovat různé modely chování, řešení, uvolňovat myšlení.

Supervizi beru jako nedílnou součást profesionální práce v pomáhající profesi, s důrazem na vztahy v týmu, sdílení zkušeností při případové supervizi a předcházení syndromu vyhoření. Supervize pomáhá profesionálovi být otevřený, komunikativní, hledat jiné úhly pohledu a řešení, probírat svá témata v bezpečí supervizního vztahu. Supervize může být individuální – supervizor a pracovník se zaměřením na konkrétního člověka a jeho potřeby – nebo týmová – supervizor a tým – ta se zaměřuje na procesy v týmu, komunikaci, vztahy, hranice, jednání s klienty (žáky), společné směřování organizace v souladu s jejím posláním a vizí.

Supervizí předcházíme nahromadění problémů, nežádoucích emocí, domněnek o druhých nebo vzájemných konfliktů. Podporuji tým/jednotlivce, aby se naučil jednat otevřeně i mimo rámec supervize.

Supervizi chápu jako dlouhodobější spolupráci, někdy i několik let. Typická frekvence supervize je 2–3 hodiny za 1–3 měsíce, podle velikosti týmu a dojednané zakázky. Po úvodních supervizích tým i zadavatel zhodnotí, jestli je naše spolupráce užitečná.

Mediace

Jako mediátorka mám profesně nejbohatší zkušenosti. Mediace pomáhá v prvé řadě v tom, že se obě strany scházejí na jednom místě, mají možnost si samy říct, jak chtějí, aby setkání probíhalo a rozhodnout se, co budou s celou konfliktní situací dělat. Co by bylo nejlepší řešení v jejich situaci. Minimálně aby porozuměly, o co druhému i jim v konfliktu jde, tzn. měly prostor slyšet a být slyšeny.

Někdy může být tím rozhodnutím opravdu to, že nejsou schopny samy rozhodnout. Ale často to bývá budování křehké důvěry a hledání řešení, která by vyhovovala do nějaké míry oběma stranám. Rodičů v tom pomáhá společný zájem o děti, lidem na pracovištích například zájem o jejich práci a jinak dobrá atmosféra v organizaci. Jako mediátorka jsem nestranná, nikdy neříkám, kdo má pravdu a čí řešení se jeví výhodněji. Podporuji strany v tom, aby se mohly rozhodnout. Rozhovory klientů považuji za důvěrné.

Výstupem mediace může být – porozumění situaci, dohoda nechat rozhodnutí na nějaké autoritě, stejně jako dohoda – ústní nebo písemná, podepsaná všemi přítomnými o tom, jak budou strany postupovat dál.

Celou mediaci směřuji ke zplnomocnění klientů, k budování důvěry mezi nimi a přijímání společných rozhodnutí.

Délka mediace 2–3 hodiny. Nabízím i setkání online prostřednictvím platformy Zoom nebo Google Meet.

Nabídka pro školy

Externí mentoring pro učitele, vedoucí pracovníky

Vedu pedagogy k uvědomění si vlastních kvalit práce (na základě pozorování jejich hodin) a poskytuji jim pozitivní popisnou zpětnou vazbu. Na základě jejich požadavků je vedu k rozhodování, kam chtějí směřovat svůj rozvoj, a pomáhám jim vidět a formulovat jednotlivé kroky, které jim pomohou k cíli, kterého chtějí dosáhnout. Předcházíme tak syndromu vyhoření. Vedu kurzy mentoringu pro učitele (cca dvanáct 86hodinových kurzů za poslední 4 roky) pro Společnost pro kvalitu školy z. s. a Českou asociaci mentoringu ve vzdělávání. Vedoucím pracovníkům pomáhám zavádět kolegiální podporu do škol. Nabízím i setkání online prostřednictvím platformy Zoom nebo Google Meet.

Supervize týmu

V současné době jsou požadavky na pracovní nasazení učitelů enormní. Jako supervizorka poskytuji týmu bezpečný prostor, kde mohou pedagogové sdílet své aktuální potřeby nebo potíže, reflektovat vlastní práci a vztahy a společně mohou nacházet nové cesty, jak se s nimi vypořádat. Supervize může sloužit jako dobrý nástroj pro to, jak se vyrovnat s pracovním stresem a poskytuje obranu proti syndromu vyhoření, zajišťuje reflexi a zpracování emočních a vztahových aspektů, rozvoj osobnosti, posilování autonomie a sebevědomí.

Vedení týmu

Podporuji školy ve stanovení a rozvíjení jejich sdílené vize na všech úrovních – pedagogové, rodiče, děti, komunita, zřizovatel. Dále také plánuji s řediteli škol, jakým způsobem je možné rozvíjet na škole kolegiální podporu.

Řešení konfliktu prostřednictvím mediace

Na jakékoliv úrovni – ve školním týmu, učitel žák, učitel – rodič. Mediace je způsob řešení konfliktu, kdy strany na základě hlubšího naslouchání a navrhování řešení samy přicházejí na nejvhodnější a pro obě strany co nejvýhodnější řešení konfliktu. Mediátor je ve sporu jako prostředník – nestranný, nehodnotící, zprostředkující a zpřehledňující komunikaci.

Více

O mně

Vystudovala jsem v Olomouci Pedagogickou fakultu.

Dál jsem se vzdělávala např. ve vedení týmu, vedení neziskové organizace, řízení projektů a mnohých dalších oblastech.

V roce 2013 jsem absolvovala výcvik ve facilitativní mediaci. Na něj jsem navázala řadou dalších mediačních výcviků v transformativní mediaci, které jsem zakončila mezinárodní zkouškou v INSTITUT FOR STUDY OF CONFLICT TRANSFORMATION 2020. Získala jsem certifikát jako mediátorka transformativního přístupu v mediaci.


Mezi tím mě hodně profesně zaujal mentoring, zejména ve školství. Absolvovala jsem kurz Interní mentor. V roce 2017 jsem začala jsem s kolegyní Sašou Dobrovolnou školit mentorské dovednosti v rámci projektu Spoluprací k profesionalitě v Moravskoslezském a Zlínském kraji.

Od mentoringu, který má jasně vymezené hranice kvality, je jenom kousek ke koučování a supervizi.

Momentálně procházím výcvikem v Systemické supervizi a koučování v Hermés Praha.

Vzdělávání mě provází již od dob studií a těší mě, že mohu nacházet stále nové možnosti, jak využít své znalosti a zkušenosti, které ráda předávám dále.


Jsem vdaná a mám tři dospělé děti. Ve volném čase se věnuji sborovému zpěvu, který mě provází celý život.  Mám ráda pohyb, zejména v přírodě – turistika, plavání, lyže, běžky…  

Pracovní zkušenosti

Od roku 2014 pracuji jako mediátorka v Mediačním centru Olomouc s rodiči a jejich dětmi v době rozvodu. Za 8 let praxe jsem mediovala cca 300 případů. Mediaci využívám i na pracovištích při sporech v týmu, mezi pracovníkem a klientem (rodičem, žákem).

Koučinku se věnuji v rámci rodinného centra – nabízím kariérní koučování pro rodiče. Mentorská práce ve školách nese také znaky koučování, a v této oblasti už mám za sebou přes 150 setkání.

Supervizi se momentálně věnuji ve školách a v mateřských centrech, protože tato doba přináší pro pomáhající profese velké výzvy, takže potřebují více podpory, než bylo v minulosti zvykem.

Supervize a koučování nese společný způsob komunikace s klienty i poslání zplnomocňovat klienta k reálným rozhodnutím. Ráda se v koučování i supervizi zaměřuji na řešení.

Od roku 2017 se jako mentorka pohybuji ve školním prostředí od mateřských až po střední školy. Vedu kurzy mentoringu pro učitele (cca dvanáct 86 h kurzů za poslední 4 roky) pro Společnost pro kvalitu školy z. s. Působím jako externí mentorka v několika školách na Olomoucku i v Moravskoslezském kraji. (V roce 2021 jsem 10 měsíců provázela 20 pedagogů ze 7 škol na Olomoucku – ZŠ Svatoplukova, ZŠ Droždín, SCIO škola, MŠ Rooseveltova, MŠ Helsinská…).

Mentoring jsem zavedla i do prostředí mateřských a rodinných center, kde funguje zejména jako podpora pro vedoucí center (Spolupracuji např. s CPR Ráj Pavlovice u Přerova, Kamarád Nenuda Zlín, CPR Sluníčko Karviná, Klub K2 Praha...).

Více informací můžete najít v mém životopise.

Reference

Ceník

Služba Délka [min] Cena [Kč]
Lektorská práce 60 800,- – 1000,-
Mentoring ve školách 60 800,-
Mediace 60 1000,-
Týmová supervize 60 1000,-
Individuální supervize 60 800,-
Koučink 60 800 - 1 000,-

Na platby mohu vystavit fakturu nebo příjmový doklad.

Naše setkání může probíhat i v angličtině, v takové případě bude cena dle dohody.

Nabízím individuální setkání nebo mediace i online prostřednictvím platformy Zoom nebo Google.

Zrušení schůzky

Pokud zrušíte naši schůzku více jak 24 hodin před jejím konáním, neplatíte žádný storno poplatek.

Pokud zrušíte naši schůzku méně jak 24 hodin před jejím konáním, účtuji za ni 50 % z ceny.

Pokud zrušíte naši schůzku méně jak 6 hodin před jejím konáním, účtuji za ni 100 % z ceny.

Kontakt

Mgr. Hana Kroupová
+420 777 963 362
hana.kroupova@outlook.com